Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
BITTISHOP.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti BITTI CARS, s.r.o., ADRESA: Msgr.Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 06457363 (výpis z rejstříku ) DIČ  CZ06457363 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „BITTISHOP.cz“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese BITTISHOP.cz

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, je-li kupující koncovým spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a prodávající se zavazuje, že tyto budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu a podpis (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.

Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatele“). Kromě osob dopravujících zboží (Česká Pošta, PPL, DHL) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s možným zpracováním tzv. “cookies” z důvodu usnadnění či zlepšení funkčnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, jaké se ukládají do koncových zařízení, které používají. Uživatel může odmítnout ukládání “cookies” a podobných nástrojů např. použitím anonymního módu prohlížeče.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje (e-mailovou adresu) sdělené pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejdéle však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se lze odhlásit v nastavení uživatelského profilu, nebo kliknutím na odkaz v patičce e-mailu.

Osobní údaje poskytnuty pro vyřízení reklamačního řízení budou použity výhradně za účelem vyřízení reklamace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

BITTI CARS,s.r.o. si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů internetových stránek z důvodu zlepšování poskytovaných služeb.

Naše obchodní podmínky a praktiky jsou v souladu s GDPR


3. Ceny zboží
Ceny u zboží v internetovém obchodě BITTISHOP.cz  jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

4.    Uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu BITTISHOP.cz . prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

Ve výjimečných případech se může stát že, zakoupený produkt nemusí být kompatibilní s požadovaným vozem. Tyto vady jsou způsobeny špatnými katalogovými informacemi které jsou předány od výrobce vozidla.

Naše firma nezodpovídá za chybné dodání katalogových informací a nekompatibilitě zakoupeného produktu

Odeslání objednávky není stranami považováno za přijetí nabídky k uzavření smlouvy.

Potvrzení objednávky, není považováno za její akceptaci, ale pouze za úkon potvrzující její doručení  – smlouva do převzetí a zaplacení zboží není uzavřena. 

Společnost BITTI CARS, s.r.o si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit z různých důvodů, mj. chybně určené ceny, vyprodání zboží apod.
Podle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku

5. Platební podmínky Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího.


Dobírka

Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli až při jeho převzetí. kupující navíc hradí tzv. dobírečné.

Bankovní převod

Při platbě klasickým bankovním převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího, který obdrží v potvrzovacím e-mailu o přijetí objednávky společně s variabilním symbolem (číslem objednávky).

Bankovní spojení
Bankovní spojení Moneta Money Bank
Č. účtu v CZK :  223927233/0600  IBAN CZ4306000000000223927233   SWIFT/BIC:
AGBACZPP


Není-li částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

6.    Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

Reklamovat nesprávně dodané nebo zabalené zboží je možné pouze do 24h. od momentu převzetí a to v elektronické podobě na adrese: bitticars@seznam.cz. Do předmětu vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury. Reklamovat přijetí poškozené zásilky přepravcem je možné pouze do 24h. od momentu převzetí a to v elektronické podobě. 

Adresa  pro osobní odběr (po předchozí domluvě) , adresa zásilek (VÝMĚNA ZBOŽÍ/REKLAMACE)
BITTI CARS, s.r.o. , Hodslavice 34,742 71 Hodslavice
tel.: 731617766

kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát prodávající zřetel.

Z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si prodávající vyhrazuje právo na změnu termínu dodání.

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a vráceno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese BITTISHOP.cz BITTI CARS, s.r.o. Hodslavice 34,742 71 Hodslavice. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá BITTI CARS s.r.o.  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od BITTI CARS, s.r.o.   obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu BITTI CARS, s.r.o. Hodslavice 34  spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu Spotřebitel odpovídá BITTI CARS, s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu BITTI CARS, s.r.o.  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, BITTI CARS, s.r.o.  však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží BITTI CARS, s.r.o.  odeslal.  Odstoupení v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující BITTI CARS, s.r.o., co ještě vrátit může, a dá BITTI CARS, s.r.o.  náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. V souladu s obchodními podmínkami Vás upozorňujeme, že právo na vrácení finanční částky je možné až po předání zboží k vrácení k nám zpět. Vrácení můžete provést osobně po tel. domluvě nebo přepravní společností : Česká pošta. Zákazníkovi musíme vrátit kupní cenu a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu. Podotýkáme , že proplacení dopravy zpět k nám na prodejnu nebude akceptováno. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro odstoupení od smlouvy nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží prodávající však upozorňuje, že neručí za možné chyby popisů jednotlivých položek v katalogu.

Ve výjimečných případech se může stát že, zakoupený produkt nemusí být kompatibilní s požadovaným vozem. Tyto vady jsou způsobeny špatnými katalogovými informacemi které jsou předány od výrobce vozidla nebo auto je složeno z vice vozidel.


POSTUP:
1) informujte nás  e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený  balík Českou pošta  (ne na dobírku) na naši adresu
3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení  spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě ( Paragon daňový doklad / faktura) Výrobky které jsou zaslány k vrácení musí být pečlivě zabaleny aby nedošlo k poškození zboží i obalu výrobku.
4) Vrátíme Vám peníze bankovním převodem


Kontaktní adresa zásilek :
BITTI CARS, s.r.o.
Hodslavice  34
74271 Hodslavice

tel.: 731617771
Zboží zaslané zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato!

Vrácení zboží – nákup na IČ

Na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ, se nevztahuje zákonná 14denní lhůta na vrácení či výměnu zboží. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách). Přesto umožňujeme vrácení zboží a to za odečtení 10%-20% (platí pro B2B zákazníky).

Vrácení zboží nad 14ti denní lhůtu
Vrátit zboží ad 14 dní je možné pouze po individuální domluvě. 

Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII. Odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

Některé produkty jsou vybaveny speciální plombou  – pojistkou od výrobce. Po sejmutí této pojistky zakoupené zboží nelze vyměnit nebo vrátit.

Před sejmutím pojistky se přesvědčte zda je produkt kompatibilní s Vaším vozem.


8. Práva z vadného plnění  REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem se záruční doba stanovuje na 1 rok . Záruční doba 2 roky je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Při nákupu   v rámci své podnikatelské činnosti na / IČ nemáte stejná práva jako spotřebitel. Jestliže se zboží porouchá, můžete jej reklamovat, nemáte právo se dovolávat 30denní lhůty pro její vyřízení. Obchodní zákoník hovoří pouze “o přiměřené dodatečné lhůtě”. Při nákupu na IČ vám též prodávající nemusí přiložit český návod a plnit informační povinnost, dále rovněž nemáte nárok na 14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a vrácení peněz. Některé e-shopy tuto možnost sice zákazníkům z řad podnikatelů nabízejí, nejedná se ale o zákonnou povinnost. Viz. obchodní zákoník. Výše  nákladů spojených s reklamací na výměnu nového produktu bude akceptována pouze do hodnoty zakoupeného produktu.
 
Práva z vadného plnění Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bitticars@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10. Provozní doba
Objednávky přes internetové obchody BITTISHOP.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 

11. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
BITTI CARS, s.r.o.
Msgr. Šrámka 1186/16
74101 Nový Jičín
Česká republika
IČ:    06457363 (výpis z rejstříku )
DIČ  CZ06457363

12.  Společnost BITTI CARS, s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat smluvní pokutu  za ušlé poštovné, o které přijdeme při nepřevzetí zásilky. Upozorňujeme ,že veškeré námi prodávané produkty jsou určeny k montáži a používáni odborným servisem nebo osobou pečlivě proškolenou o správném používání produktu. V případném sporu musí být doložena oprávněnost o používáni dané součásti (certifikát, doklad o úspěšném zakončení školení, titul opravňující používání specializovaného dílu.

13. Přeprava PPL PALETOVÁ PŘEPRAVA – baterie, výfuky nebo karoserie – pokud klient provede objednávku výfuků, akumulátoru nebo karoserie  a zvolí standardní přepravu – automaticky bude zásilka vyexpedována službou PPL PALETOVÁ PŘEPRAVA v hodnotě od 389 CZK s DPH, podle velikosti a hmotnosti zásilky.

14. Internetové ceny z portálu www.bittishop.cz platí pouze v případě samostatných objednávek provedených  přes internet.

15. Veškeré produkty vrácené na kauci musí být vráceny v originálních obalech pro jejich následnou evidenci u výrobce.


Ceny  e-shopu neplatí v případě objednávek vytvořených přes operátora nebo v kamenné prodejně.

Nákupní košík